Jogi közlemények és adatvédelmi politika


Adatvédelem

A jelen weboldal(aka)t (a továbbiakban: weboldal) a UIP Duna Nemzetközi Film Kft. (1021 Hűvösvölgyi út 54.) (a továbbiakban: UIP Duna Film) üzemelteti.

A UIP Duna Film az alábbi adatvédelmi és - kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatot teszi közzé, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. Nyilatkozatunk összeállításakor különös tekintettel vettük figyelembe a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az adatvédelemre vonatkozó, valamint a felhasználási feltételekkel kapcsolatos nyilatkozatunkat. A weboldal használatával ezeket a feltételeket a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben Ön nem ért egyet a felhasználási feltételben foglaltakkal, kérjük, ne használja a weboldalt.

A UIP Duna Film fenntartja magának a jogot a jelen jogi közlemények külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására. A felhasználó felelőssége, hogy a jogi közlemények változásait figyelemmel kísérje. A weboldal használata az adatvédelmi politika és a felhasználási feltételek módosításainak elfogadását jelenti.

A UIP Duna Film a a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A tudomásunkra jutott személyes adatokat az általunk nyújtott szolgáltatás igénybevételén túl saját marketing tevékenységhez használjuk fel. Az adatokat harmadik személy részére semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A felhasználó bármikor hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes adatait a UIP Duna Film tudományos, közvélemény- vagy piackutatás céljából kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik személyek számára továbbítsa. Amennyiben Ön ehhez hozzájárulását adja, kérjük, írjon a következő címre: uip@uipduna.hu.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalom meghatározások:

A felhasználó azonosításához szükséges adatok:

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (felhasználóval) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat:

· A felhasználó neve, lakóhelye, tartózkodási helye
· A felhasználó életkora, neme
· A felhasználó e-mail címe
· A felhasználó telefonszáma

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A felhasználó különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás:
Az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétel.

Nyilvánosságra hozatal:
Az adatot bárki számára hozzáférhetővé tétel.

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Automatizált adatállomány:
automatikusan feldolgozásra kerülő adatok sora


Gépi feldolgozás:
a következő műveleteket tartalmazza, ha azok részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

A személyes adatok gyűjtése és használata:

A UIP Duna Film a felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kiiktatja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

A UIP Duna Film tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak személyhez fűződő jogait.

A UIP Duna Film csak olyan személyes adatot rögzít, melyeket Ön önkéntesen adott meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a weboldalon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Egyidejűleg Önnek is lehetősége van arra, hogy ezeket az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét, vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzéseit e-mailen jelezze az alábbi címre: uip@uipduna.hu

Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait – az Ön ellenkező kikötése hiányában, és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül – a UIP Duna Film az alábbiak szerint használja fel:
· termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, tájékoztató anyag küldésére vagy hírlevél küldésére, termékek/szolgáltatások ajánlására).
· más cégekkel közösen termékek/szolgáltatások ajánlására.

A weboldal minőségének javítása során előfordulhat, hogy személyes adatai kiadásra kerülnek egyes elemző cégeknek. Ezen cégek a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák az Ön személyes adatait.

Cookie-k használata:

Ezen file-ok vagy információdarabok, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezen cookie-k segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatáskor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezen adatokat nem kéri újra.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Amennyiben úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy a testre szabott információkat fogadni. Emellett szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával.

IP cím használata:

A weboldal elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről, mint az IP cím (egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben, amikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, számítógépe operációs rendszerét.
A felhasználók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weboldal látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.
A UIP Duna Film az IP címeket semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
Mindez azt biztosítja, hogy honlapunk látogatói elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, és hatékony információforrást nyújthassunk.

Ezen információk nem személyes adatok.

Az információk biztonsága:

A UIP Duna Film minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy személyes adatait biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes adathoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, mely azt a célt szolgálja, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve a jogosulatlan felhasználást.

A UIP Duna Film minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a felhasználók személyes adatait illetéktelenektől megvédje. A felhasználók személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. A hozzáférés jogosultságokat, valamint azok felhasználását a UIP Duna Film meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

A UIP Duna Film a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának – ideértve a személyes adatok biztonságos tárolási módját is – védelméről, amelynek keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel.

A UIP Duna Film a kezelt személyes adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a UIP Duna Film az eredeti adatfelvétel céljától eltérően kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A UIP Duna Film a felhasználó számára lehetőséget biztosít arra, hogy a weblapon elérhető regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén, az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a felhasználó saját adataihoz hozzáférjen, módosítsa, törölje azokat.


Alkalmazott szabályok:

Regisztráció során a UIP Duna Film rendelkezésére bocsátott személyes adatok:

A UIP Duna Film egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználóknak regisztrációs adatlapot kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a UIP Duna Film a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A UIP Duna Film rendelkezésére bocsátott információk kezelésének célja, hogy statisztikai adatok segítségével a weboldal szolgáltatásait a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthesse tovább. A UIP Duna Film egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnerei rendelkezésére bocsáthat abból a célból, hogy a UIP Duna Film partnerei a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. A UIP Duna Film jogosult arra, hogy egyes információkat (oldalletöltések, látogatások és látogatók száma és eloszlása) statisztikai formában nyilvánosságra hozzon annak érdekében, hogy a weboldal szolgáltatásainak működéséről tájékoztassa az érdeklődőket.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok:

A UIP Duna Film a felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail cím, jelszó…) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veheti igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át. Amennyiben a weboldal szolgáltatáskínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, a UIP Duna Film tájékoztató anyagokat küldhet felhasználóinak. Minden ilyen esetben azonban a UIP Duna Film a felhasználót előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és milyen mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy a UIP Duna Film csak és kizárólag azokat nyújtja számára, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok:

A UIP Duna Film a felhasználó fizikai elérésére alkalmas adatokat az adatgyűjtés céljának megjelölésével kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi és ezzel egyidejűleg ahhoz a felhasználó a honlap felületén hozzájárult. Pl. számlaküldési, postázási kiszállítási címek, telefonszámok. A UIP Duna Film az adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veheti igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át.

Tiltakozási jog:

A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
· a személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy adatvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
· a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
· a tiltakozási jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

A UIP Duna Film – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a UIP Duna Film köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és továbbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni.

A szolgáltatás interaktív részeinek használatával kapcsolatos szabályok:

A felhasználási feltételben részletesebb kifejtésre került a UIP Duna Film oldalain elérhető nyilvános fórumok, hirdetőtáblák és chat használatára vonatkozó feltételek.

A felhasználó által a weboldalakra küldött vagy átvitt anyagokkal, információkkal vagy egyéb közleményekkel kapcsolatban a UIP Duna Film semmiféle kötelezettséget nem vállal.

Más internetes oldalakhoz való kapcsolódás:

A UIP Duna Film weblapján szerepelhet olyan utalás, link más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a UIP Duna Filmnek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra.

A weboldalakat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó internetes oldalai nem állnak és nem is állhatnak a UIP Duna Film ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért a UIP Duna Film semmiféle felelősséget nem vállal.

Azonban itt is fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a UIP Duna Filmet nem terheli semmilyen kötelezettség más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban

A felelősség korlátozása:

A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes voltára, a UIP Duna Film az életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a jelen weboldal használata során a felhasználónál felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindennemű kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

A UIP Duna Film kifejezetten kizárja a weboldal és az ehhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezen található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a weboldalakat működtető cégeket a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették.

Vegyes rendelkezések

A weboldalt működtető UIP Duna Film jogosult a fenti közlemény tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Amennyiben jelen dokumentum módosításra kerül, azt a weboldalon megfelelően közzéteszi, és a módosításra felhívja a weboldal látogatóinak figyelmét.

A UIP Duna Film nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, a UIP Duna Film-en kívül álló okokból történő megváltoztatásáért.

A felhasználó nem jogosult a lementett weboldalról a jelen jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a UIP Duna Filmmel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a UIP Duna Filmmel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a UIP Duna Film a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

Jogviták

A fenti nyilatkozatra a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 


A UIP Duna Film szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül. Amennyiben a fent írtakkal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérjük forduljon bizalommal a UIP Duna Film munkatársaihoz a uip@uipduna.hu email címen keresztül.