Felhasználási feltételek


A jelen weboldal(aka)t (a továbbiakban: weboldal) a UIP Duna Nemzetközi Film Kft. (1021 Hűvösvölgyi út 54.) (a továbbiakban: UIP Duna Film) üzemelteti.


Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az adatvédelemre vonatkozó valamint a felhasználási feltételekkel kapcsolatos nyilatkozatunkat. A weboldal használatával ezeket a feltételeket a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben Ön nem ért egyet a felhasználási feltételben foglaltakkal, kérjük ne használja a weboldalt.

A UIP Duna Film fenntartja magának a jogot a jelen jogi közlemények külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására. A felhasználó felelőssége, hogy a jogi közlemények változásait figyelemmel kísérje. A weboldal használata a felhasználási feltételek módosításainak elfogadását jelenti.

Az üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai:

A szolgáltatás keretében a UIP Duna Film által közzétett tartalom és a szolgáltatás (ideértve valamennyi, a szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a szolgáltatás lay-outját, design-ját, szerkesztési elvét, a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a UIP Duna Film szellemi tulajdonát képezi. Az a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre való lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a UIP Duna Film előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A uipduna.hu domain a UIP Duna Film javára bejegyzett domain név. Ezen név - ideértve a hozzá a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is - használata a szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak a UIP Duna Film előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Szerzői jog:

A weboldal a szerzői jog védelme alatt áll, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a UIP Duna Film kizárólagosan jogosult.
A weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezéseibe ütközhet. A szerzői jog megsértésének polgári jogi (Szjt 94.§) és büntetőjogi (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 329/A §.) következményei lehetnek.

A jelen Felhasználási Feltételek értelmében Ön nem jogosult ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználására.

A szolgáltatás keretén belül a UIP Duna Film által elérhetővé tett tartalom:

A szolgáltatás keretén belül elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért – a UIP Duna Film által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – a UIP Duna Film semmilyen felelősséget nem vállal.

A UIP Duna Film fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.


A weboldal biztonságának védelme:

A felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

· nem megengedett a hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;
· tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság–ellenőrző intézkedéseit;
· tilos beavatkozást megkísérelni bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spam-elése, levelekkel való bombázása vagy összeomlasztása (crashing));
· nem megengedett nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

Felhasználói közzétételek:

A felhasználó által a jelen weboldalra küldött vagy átvitt anyagok, információk és egyéb közlemények nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A UIP Duna Film ezen közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállal. A felhasználói közleményeket és minden bennük megjelenő adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb dolgot a UIP Duna Film bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra szabadon másolhat, közzétehet, terjeszthet, módosíthat, átírhat, illetve egyéb módon szabadon felhasználhat.

TILOS BÁRMELY JOGELLENES, FENYEGETŐ, RÁGALMAZÓ, BECSÜLETSÉRTŐ, KÖZSZEMÉREMSÉRTŐ, PORNOGRÁF VAGY EGYÉB MÓDON JOGSZABÁLYBA ÜTKÖZŐ ANYAGNAK A JELEN WEBOLDALRA, ILLETVE A JELEN WEBOLDALRÓL TÖRTÉNŐ ELKÜLDÉSE VAGY ÁTVITELE.


Fórumok és chat használatának feltételei:

A jelen bekezdés a weboldalon elérhető nyilvános fórumok és chat használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza azzal, hogy ahol a jelen bekezdés fórumot említ, az alatt annak sajátosságaiból adódó eltérésekkel chat-et és hirdetőtáblát is érteni kell.

Kérjük, hogy a fórum használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket. A fórumok használatának megkezdésével Ön ráutaló magatartással elfogadja a Felhasználási Feltételeket. Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, Ön nem jogosult használni a fórumokat. A UIP Duna Film jogosult a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid tájékoztatás formájában jelen weboldalon tájékoztatja a fórumok felhasználóit.

AMENNYIBEN ÖN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSEIBE ÜTKÖZŐEN VAGY EGYÉBKÉNT VISSZAÉLÉSSZERŰEN HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁST, A UIP DUNA FILM JOGOSULT AZ ÖN FELHASZNÁLÓI HOZZÁFÉRÉSI JOGAIT FELFÜGGESZTENI, MEGSZÜNTETNI, TOVÁBBÁ FELHASZNÁLÓI ADATAIT ÉS AZ ÖN ÁLTAL KÖZZÉ- VAGY ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALMAT ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL TÖRÖLNI. EZEN INTÉZKEDÉSEK ÖNNEL ÉS MÁS FELHASZNÁLÓKKAL SZEMBEN MÁS NÉVEN TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS VAGY MÁS ADATAIVAL TÖRTÉNŐ VISSZAÉLÉS ESETÉN IS ALKALMAZHATÓAK.
A UIP DUNA FILM FENNTARTJA A JOGOT A FÓRUMOK SZOLGÁLTATÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE.

A fórumok nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a fórumok, sem a fórumon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használható közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát). A fórumokon hozzászólásokat elhelyezni lehet, új témák létesítésére azonban nincs lehetőség.

A felhasználó által a fórumokon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a UIP Duna Film jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a fórumokon vagy a fórumokon közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a UIP Duna Film jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A fórumon található véleményeket a UIP Duna Film nem ellenőrzi, ebből kifolyólag az ott olvasható véleményekért a UIP Duna Film semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja, és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli, ugyanakkor valamely vélemény a weboldalra történő elküldésével a felhasználó elfogadja, hogy a UIP Duna Film a fórumban közzétett véleményeket a felhasználói név megjelölésével felhasználja.

A FÓRUMOKAT A UIP DUNA FILM MUNKATÁRSAI FELÜGYELHETIK, AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA AZ ADOTT FÓRUMON BELÜL A KULTURÁLT HANGNEM ÉS A SZOLGÁLTATÁS ZAVARTALAN MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA. A UIP DUNA FILM MUNKATÁRSAI JOGOSULTAK EGYES TÉMÁK, ILLETVE HOZZÁSZÓLÁSOK TÖRLÉSÉRE, FELHASZNÁLÓK FELFÜGGESZTÉSÉRE ÉS TÖRLÉSÉRE, UGYANAKKOR MUNKÁJUKAT SZÚRÓPRÓBASZERŰEN ÉS ESETI JELLEGGEL, A KIZÁRÓLAGOSSÁG IGÉNYE NÉLKÜL VÉGZIK.
A UIP DUNA FILM NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ELLENŐRZÉS ELÉGTELENSÉGÉBŐL ADÓDÓ KÁRÉRT VAGY KÉNYELMETLENSÉGÉRT. A TÖRLÉSEK SORÁN A UIP DUNA FILM MUNKATÁRSAI NEM FELTÉTLENÜL JOGI MEGFONTOLÁSOK ALAPJÁN JÁRNAK EL, DE AMENNYIBEN OLYAN HOZZÁSZÓLÁSSAL VAGY TARTALOMMAL TALÁLKOZNAK, AMELY FELTEHETŐEN JOGSÉRTŐ, AZT JOGOULTAK ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ELTÁVOLÍTANI.
A UIP DUNA FILM MUNKATÁRSAI JOGOSULTAK FELLÉPNI A NICK-HAMISÍTÁSOK, TARTALMI ÉS TECHNIKAI TÉMAROMBOLÁSOK (PL. NAGYMÉRETŰ FÁJLOK BEMÁSOLÁSA VAGY UGYANAZON HOZZÁSZÓLÁS TÖBBSZÖRI ELHELYEZÉSE) ÉS A UIP DUNA FILM MUNKATÁRSAI ÁLLÁSPONTJA SZERINT ELFOGADHATATLAN HANGVÉTEL, VISELKEDÉS, ILLETVE KÖZÖSSÉGBOMLASZTÁS ELLEN IS.

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. A UIP Duna Film fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a UIP Duna Film jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekt,) rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címre továbbíthatja: uip@uipduna.hu

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KÖZZÉ- VAGY ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOMÉRT, IDEÉRTVE A TARTALOM ÁLTAL OKOZOTT VAGY EGYÉBKÉNT AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLT MINDENNEMŰ VAGYONI ÉS NEM VAGYONI KÁRÉRT KIZÁRÓLAG A FELHASZNÁLÓ TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL. KÖVETKEZÉSKÉPPEN A FELHASZNÁLÓ KÖTELES GONDOSKODNI ARRÓL IS, HOGY AZ ÁLTALA HOZZÁ– VAGY ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM (PÉLDÁUL HARMADIK SZEMÉLY SZEMÉLYES VAGY KÜLÖNLEGES ADATAI, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉPEK, SZERZŐI VAGY JOGI OLTALOM ALÁ ESŐ SZELLEMI ALKOTÁSOK) HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAIT VAGY A HATÁLYOS MAGYAR JOGSZABÁLYOKAT SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETETT MÓDON (PÉLDÁUL BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉRE VALÓ FELHÍVÁSSAL) NEM SÉRTIK.
A FELHASZNÁLÓ KÖTELES GONDOSKODNI ARRÓL IS, HOGY MEGFELELŐ JOGOSULTSÁGOKKAL RENDELKEZZÉK A TARTALOM FÓRUMON TÖRTÉNŐ ELÉRHETŐVÉ TÉTELÉRE ÉS A TARTALOM TEKINTETÉBEN A JOGOSULTSÁG TOVÁBBADÁSÁRA.
AMENNYIBEN A FÓRUMOKON A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KÖZZÉ- VAGY ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN HARMADIK SZEMÉLY, HATÓSÁG VAGY BÍRÓSÁG IGÉNYT TÁMASZT VAGY ELJÁRÁST INDÍT, A FELHASZNÁLÓ AZ ILYEN IGÉNYEKKEL VAGY ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ VALAMENNYI KIADÁST, KÖLTSÉGET ÉS KÁR MEGTÉRÍTÉSÉT MAGÁRA VÁLLALJA.

A fórumokkal kapcsolatos jogsértések esetén a UIP Duna Film a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A felhasználó viseli továbbá a fórumok használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a fórumokon közzé- vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok) által a felhasználók számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a fórumok használata során a felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A felhasználó a fórumokon történő közzé- vagy elérhetővé tétellel valamennyi, a felhasználó által rendelkezésre bocsátott tartalom (például hozzászólások, fotók, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi a fórumok használatának időpontjában ismert anyagi és nem anyagi felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged a UIP Duna Filmet üzemeltető gazdasági társaságnak és cégcsoportjának.


Hirdetések és a szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak:

A szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben a UIP Duna Film tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül a UIP Duna Film az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért a UIP Duna Film nem vállal felelősséget, és az ott elhelyezett hirdetések nem tükrözik a véleményét. A UIP Duna Film a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az Ekt és a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A weboldal linkelése:

Amennyiben Ön saját weboldalán a weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

· A weboldalra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak tartalmaznia kell a UIP Duna Film logóját .
· a linkelő weboldal a logónak sem méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;
· a link kizárólag a weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
· a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a UIP Duna Film javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.
· a linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a UIP Duna Film és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a UIP Duna Filmről.
· a linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.
Ezen szabályoktól eltérni csak a UIP Duna Filmmel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a UIP Duna Filmmel szerződő fél jogosult.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a UIP Duna Film jogosult lesz a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

Más internetes oldalakhoz való kapcsolódás:

A jelen weboldalról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag a felhasználó kényelmét szolgálja. A UIP Duna Filmnek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. Következésképpen a UIP Duna Film az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más tartalmat nem hagyta jóvá, azokért vagy a felhasználásuk következményeiért felelősséget nem vállal. A jelen weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés a felhasználó kizárólagos felelősségére történik.

A felelősség korlátozása:

A UIP Duna Film kifejezetten kizárja a weboldal és az ehhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezen található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a weboldalakat működtető cégeket a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették.


A játékok használata:

Amennyiben Ön a jelen weboldalon található internetes játékokat és egyéb alkalmazásokat használja, nyereményjátékokon vesz részt, a díjak és nyeremények kiadását a UIP Duna Film megtagadhatja minden olyan esetben, amikor valószínűsíthető, hogy a nyereményhez a weboldal hibája, rendszerhibája, vagy a játékok rendellenes működése nyomán jutott a felhasználó hozzá, függetlenül attól, hogy ezek a hibák és rendellenes működések a UIP Duna Filmmel kapcsolatba hozhatóak-e, vagy külső okok következményei. A UIP Duna Film kizár minden, a nyeremények kiadásával kapcsolatos döntésükből eredő per- vagy kárigényt, és ezzel kapcsolatban semmilyen írásbeli kommunikációt nem folytat.

Regisztráció:

Amennyiben a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatás látogatása regisztrációhoz kötött, a felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Felhasználási Feltételeket, és egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a UIP Duna Film az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett, jogszerű módon kezelje.

A regisztrációhoz szükséges adatlap kitöltésével a felhasználó hozzájárulását fejezi ki személyes adatainak a UIP Duna Film részéről a jelen Felhasználási Feltételekben és az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott cél elérése érdekében történő kezeléséhez. A felhasználó a regisztráció jóváhagyásával elismeri, hogy a hozzájárulását előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozatként tette meg.

A jogi közlemények ismeretében a felhasználó eldöntheti, hogy a regisztrációhoz kötelező adatokon túl mely adatait adja meg a UIP Duna Film részére. Egyúttal adatai megadásával felhatalmazza a UIP Duna Filmet a személyes adatainak a jogi közleményekben foglaltak szerint történő felhasználására. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint köteles a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a UIP Duna Filmnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését.

A UIP Duna Film fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a weboldal használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti a Felhasználási Feltételekben foglaltakat vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezéseit.

Szoftverek használata:

A felhasználó részére a jelen weboldalról történő szoftver letöltése tilos.


Vegyes rendelkezések

A weboldalt működtető UIP Duna Film jogosult a fenti közlemény tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Amennyiben jelen dokumentum módosításra kerül, azt a weboldalon megfelelően közzéteszi, és a módosításra felhívja a weboldal látogatóinak figyelmét.

A UIP Duna Film nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, a UIP Duna Film-en kívül álló okokból történő megváltoztatásáért.

A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes voltára, a UIP Duna Film az életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a jelen weboldal használata során a felhasználónál felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindennemű kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

A felhasználó nem jogosult a lementett weboldalról a jelen Felhasználási Feltételre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a UIP Duna Filmmel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a UIP Duna Filmmel szerződő fél jogosult.
Ezen feltételek megsértése esetén a UIP Duna Film a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.


Jogviták

A fenti nyilatkozatra a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

A UIP Duna Film szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül. Amennyiben a fent írtakkal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérjük forduljon bizalommal a UIP Duna Film munkatársaihoz a uip@uipduna.hu email címen keresztül.